Mecalux termékek

További termékek

5

Raklapos állvány

5

Polcos állvány

5

Karos állvány

5

Pódium és ipari galéria

5

Kihúzható rakattartók

5

Rugalmas ütközésvédelem

5

Collision Sentry - Ütközésőr

5

Összes termék

Általános Szerződési Feltételek

AZ ELD Raktártechnika Kft.
Adásvételi és Vállalkozási szerződéseinek Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”)
(Hatályos: 2019. október 10. napjától)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ELD Raktártechnika Kft. (a továbbiakban: Szállító vagy Vállalkozó) raktárberendezéseket, raklapos állványokat, emelvényeket, polcrendszereket, térelválasztókat értékesít, és megállapodás alapján ezeket a szerkezeteket összeszereli, üzembe helyezi.

A Szállító/Vállalkozó és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek) között – a fenti tárgyban – létrejövő szerződéses kapcsolat alapvető feltételeit a Szállító/Vállalkozó árajánlata és a Megrendelő megrendelése alapján létrejött egyedi szerződés (a továbbiakban: szerződés), a Felek egyéb külön írásos megállapodása, ezek mellékletei, valamint jelen ÁSZF szabályozza.

I.1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a hatálybalépését követően megkötésre kerülő szerződésekre irányadó.

Jelen ÁSZF kizárólag abban az esetben nem képezi a Felek között létrejövő szerződés részét, amennyiben a Felek a szerződésben, írásban kifejezetten másként állapodnak meg.

Megrendelő általános szerződési feltételei abban az esetben válnak a szerződés részévé, ha a Szállító/Vállalkozó azokat szerződésben rögzítetten, írásban elfogadja. Ha a Megrendelő általános szerződési feltételei és jelen ÁSZF között eltérés van – a Felek külön írásbeli megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF alkalmazandó.

Szállító/Vállalkozó jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításról a Szállító/Vállalkozó a vele tartós szerződéses kapcsolatban álló partnert a hatályba lépését megelőző 15 naptári nappal tájékoztatja. A hatálybalépést megelőzően megkötött szerződések tartalmát és teljesítését az ÁSZF módosítása nem érinti

I.2. A szerződés létrejötte

I.2.1. Ajánlat

Megrendelő írásban közölt ajánlatkérésére a Szállító/Vállalkozó tételes írásbeli ajánlatot tesz. Az ajánlatban meghatározott határidők tájékoztató jellegűek, azok a Felek megállapodása, valamint a szerződés teljesítése során felmerülő körülmények függvényében változhatnak.

Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlat tartalmazza. Amennyiben az ajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat kézhezvételét követő 30 naptári nap.

I.2.2. Megrendelés

A szerződés a Megrendelő ajánlattal megegyező tartalmú, ajánlati kötöttség időtartamán belül közölt, írásos megrendelésével jön létre. Ha a Megrendelő az ajánlatban foglaltakkal tartalmilag mindenben megegyező megrendelését az ajánlati kötöttség lejártát követően közli a Szállítóval/Vállalkozóval, akkor a szerződés a Szállító/ Vállalkozó írásbeli elfogadó nyilatkozatával (visszaigazolásával) jön létre.

Ha a Megrendelő nem az ajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a megrendelést, úgy erre külön köteles felhívni a Szállító/Vállalkozó figyelmét. A Megrendelő ajánlattól eltérő tartalmú megrendelése, nyilatkozata új ajánlatkérésnek minősül, mely alapján a Szállító/Vállalkozó új árajánlatot készít és megküld a Megrendelő részére. Az új ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére a fenti szabályok az irányadók.

Amennyiben a Felek között keretszerződés van hatályban, úgy a szerződés a Megrendelő eseti, írásbeli megrendelésének Szállító/Vállalkozó által történő írásbeli elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre.

A jelen ÁSZF és a Felek közötti egyedi megállapodások együtt képezik a Felek teljes megállapodását.

I.2.3. A Felek jognyilatkozatainak alakja, érvényessége

A Felek szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai kizárólag írásban érvényesek. A szóbeli nyilatkozatokat írásban meg kell erősíteni. A ráutaló magatartás és a hallgatás nem minősül érvényes jognyilatkozatnak.

I.3. Technikai, műszaki változtatások

Szállító/Vállalkozó fenntartja a jogot a műszaki és optikai változtatások elvégzésére azonos minőség és ár mellett. Szállító/Vállalkozó jogosult gyártástechnológiai vagy szabvány-megfelelőségi okokból a termékeken – a kiszállítást megelőzően – méret- és kivitelezési módosításokat elvégezni. Az olyan technikai módosításokkal kapcsolatban, amelyek a tervezés és a szerződés teljesítése közben a technikai fejlődés miatt válnak lehetővé vagy szükségessé a Szállítónak/Vállalkozónak mérlegelési joga van, amennyiben ezek a módosítások nem akadályozzák a szerződésszerű teljesítést. Mérlegelés esetén is köteles Szállító/Vállalkozó a Megrendelőt döntése előtt írásban tájékoztatni és Megrendelő álláspontját kikérni, figyelembe venni.

I.4. Jelentős jogszabályi és gazdasági változások

Amennyiben a szerződéskötéskor előre nem látható, és a Felek által nem befolyásolható olyan jogszabályi és gazdasági változások következnek be, melyek a szerződés szerinti ellenértékre vagy a Megrendelő részére biztosított kedvezményekre való kihatásuk miatt az adott szerződés teljesítését a Vállalkozó terhére aránytalanul megnehezítik (pl.: gyártási, feldolgozási technológiák, szabványok megváltozásából eredő többletköltség, útdíjak bevezetése, emelkedése) a Vállalkozó jogosult a szerződéses ellenérték egyoldalú módosítására a szolgáltatások és ellenszolgáltatások arányának helyreállítása érdekében. A módosítás a Megrendelővel való írásbeli közlésével lép hatályba. Amennyiben Megrendelő számára a módosított szerződéses ellenérték nem elfogadható, és a szerződés teljesítését nem kívánja, úgy jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A szerződés megszüntetése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni, továbbá Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződés megszüntetésével összefüggésben felmerült igazolt kárát megtéríteni.

II. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Szállító az I.2. pontban foglaltak szerint létrejött szerződés, valamint jelen pontban foglaltak szerint vállalja a megrendelt termék(ek) Megrendelő által megjelölt szállítási címre történő szállítását.

A szállítási határidőt a szerződés/megrendelés visszaigazolásáról szóló nyilatkozat tartalmazza.

A szállítási határidő legkorábban a szerződés hatályba lépésének napjától – amely eltérő rendelkezés hiányában a szerződés aláírásától, előleg bekérése esetén az előleg teljes összegének megfizetésétől – számítva kerül meghatározásra. A szállítás és a szerelési munkák megkezdésének időpontjáról a Szállító előzetesen egyeztet a Megrendelővel.

A Szállító jogosult a termék(ek)et – Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetést követően – a megjelölt szállítási határidőt megelőzően szállítani (előszállítás).

Ha a Felek megállapodása a részteljesítést lehetővé teszi, úgy az egyes szállítások a megállapodás szerinti határidőkben, illetve a Felek által egyeztetett időpontokban történnek.

A szállítási hely – 24 tonnás kamionnal, szilárd burkolatú úton történő – megközelíthetőségét, a termék(ek) szállítóeszközről történő biztonságos lerakodását, valamint tárolását Megrendelő saját költségén köteles biztosítani.

Felek kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a termék(ek) határidőben történő szállítását, átadás-átvételét akadályozza, a szállítás időpontjának módosulását eredményezné. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős.

Ha a Felek közötti szerződés kizárólag áruszállítására vonatkozik, úgy a szerződés a termék(ek) Megrendelő általi átvételével Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül. Részteljesítés esetén a Megrendelő által átvett rész minősül teljesítettnek. A termék(ek)kel kapcsolatos kárveszély az átvételkor a Megrendelőre száll át.

A termék(ek) átvételét a Megrendelő a szállítólevél, illetve azzal egyenértékű dokumentum, vagy átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. A termék(ek) tulajdonjogát a Szállító a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A termékek átvétele tételesen történik, az esetleges mennyiségi eltérés jegyzőkönyvben (építési naplóban) kerül rögzítésre.

Amennyiben a termék(ek) átvételét a Megrendelő a Szállítóval előzetesen egyeztetett időpontban nem teszi lehetővé, vagy a szállításra a Megrendelő fizetési késedelme miatt nem kerül sor, úgy Szállító a termék(ek) őrzéséről a Megrendelő költségére és kockázatára, hetente a leszállított termékek vételára 2 %-ának megfelelő összegű őrzési díj ellenében gondoskodik. A kárveszély az eredetileg egyeztetett szállítási időpontban a Megrendelőre száll át.

15 naptári napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szállító jogosult a szerződéstől/megrendeléstől elállni, amely esetben Szállító a termék(ek) tárolásával és őrzésével kapcsolatban felmerült költségén felül a termékek nettó ellenértéke 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, és kérheti Megrendelőtől a teljes kárának megtérítését.

III. SZERELÉSI FELTÉTELEK

Amennyiben a Felek között létrejött szerződés alapján Vállalkozó a termék(ek) szállításán túlmenően szerelési tevékenység végzésére is köteles, úgy a Felek jogaira és kötelezettségeire a jelen fejezetben foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

Megrendelő köteles a megrendelt szerkezetek felállításához és összeszereléséhez, beüzemeléséhez szükséges feltételeket megfelelő időben és saját költségen megteremteni, és a munkavégzés ideje alatt folyamatosan biztosítani, így különösen:

 1. a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni,
 2. a munkavégzésre alkalmas, tiszta, világos (300Lux, min. 220-240V 16A csatlakozó aljzat biztosítása), megfelelő (min + 5C) hőmérsékletű, stabil, megfelelő padozatú munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani,
 3. a munkaterületet, szerelési területet 24 tonnás kamionnal akadálytalanul megközelíthetővé, az utakat járhatóvá tenni, a parkolásra és az áru lerakodására megfelelő helyet biztosítani,
 4. a szerelés helyszínén díjmentesen áram-és vízvételi helyet, valamint WC és mosdó használatot biztosítani,
 5. a szállítóeszközről történő lerakodáshoz, az anyagmozgatáshoz, valamint az állványkeretek felállításához targoncát (lerakodáshoz: min. 1 tonna teherbírású kültéri homlokvillás targonca, szereléshez: min. 5 méter emelési magassággal rendelkező beltéri targonca), valamint gépkezelőt, segédszemélyzetet biztosítani,
 6. a szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződés tárgyát nem képező előkészítő munkákat elvégezni,
 7. a munkaterület, valamint a leszállított termékek és a szereléshez szükséges eszközök, alkatrészek, gépek – a Megrendelő birtokában lévő más ingóságoktól történő elkülönített – tárolását és őrzését biztosítani,
 8. a munkaterület, szerelési hely jellegéből adódó, a munkavégzést érintő egyéb körülményekről tájékoztatást adni, és a biztonságos munkavégzést lehetővé tenni.
 9. A jogszabályban foglaltaknak megfelelően, a külföldről behozott termékek után cégünk viseli a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék teljes életciklusa alatt. Azonban a kiszállított termékek csomagolásából fennmaradó hulladékok kezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb terhek minden esetben a vásárló feladata. Cégünk a kiszállítás, illetve a szerelési szolgáltatás teljesítése után, a hulladékok megfelelő kezeléséért nem vállal felelősséget.

A szerelésre és beüzemelésre nyitva álló határidő a fenti feltételek biztosítása mellett, a munkaterület átadásával veszi kezdetét. A munkaterület átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, ameddig a munkaterület a szerződés szerinti tevékenység végzésére nem alkalmas.

Ha az összeszerelés vagy az üzembe helyezés a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen végezhető, akkor Megrendelő viseli az állásidőre eső, késedelemmel összefüggésben felmerülő költségeket.

Összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött szállítás esetén a tulajdonjog a szerződés szerinti teljes ellenérték megfizetésével, a kárveszély pedig az összeszerelt és üzembe helyezett termék átvételével száll át a Megrendelőre. A szállítás időpontjától az átadás-átvételig terjedő időtartamban Megrendelő felel mindazon károkért, amelyek a tárolási és őrzési kötelezettség elmulasztásából, vagy elégtelenségéből, a Megrendelő más szerződésszegő magatartásából ered, illetve amely Megrendelőnek felróható okból, vagy a Megrendelő érdekkörében merül fel.

A szerelési munkák befejezésekor mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben tételesen rögzíteni kell az esetleges mennyiségi hiányosságokat, minőségi hibákat, azok helyét és feltehető okát. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányosságok, hibák miatt az átvétel nem tagadható meg.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK, FIZETÉSI KÉSEDELEM

A Felek eltérő megállapodása hiányában a szerződésben meghatározott ellenérték tartalmazza a Szállító/Vállalkozó szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült minden költségét.

Amennyiben a szerződés szerint Megrendelő előleg fizetésére köteles, úgy a szerződés hatályba lépésének, a teljesítés megkezdésének feltétele az előleg teljes összegének megfizetése.

Megrendelő a szerződés szerinti vételárat/vállalkozói díjat a szerződés/ ajánlat szerint kiállított számlán szereplő pénznemben, mindennemű – így különösen banki – költségek levonása nélkül köteles megfizetni.

Megrendelő a fizetendő ellenértékkel szemben csak olyan követeléseket számíthat be, amelyeket a Szállító/Vállalkozó írásban elismert, vagy amelyeket jogerősen megítéltek.

A fizetési határidőket, az ellenérték teljesítésének ütemezését egyebekben a Felek közötti szerződés tartalmazza. A Felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő a Vállalkozó/Szállító számlájának, részteljesítés esetén résszámlájának kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalás útján köteles a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének eleget tenni.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító/Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra, valamint a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igény.

V. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során közreműködőt (alvállalkozót) vehet igénybe. Az alvállalkozó magatartásáért Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

VI. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKÖTELEZETTSÉGEK

VI.1. Szavatosság

VI.1.1. Kellékszavatosság

A Szállító szavatolja, hogy az általa értékesített termék rendelkezik a szerződésben, termékleírásban, specifikációban meghatározott tulajdonságokkal, megfelel az érvényben lévő és hatályos, vonatkozó műszaki szabványoknak, jogszabályi és hatósági előírásoknak, és rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Hibás teljesítés esetén Megrendelőt a Ptk. 6: 159.§-ában foglalt kellékszavatossági jogok illetik meg.

VI.1.2. Jogszavatosság:

A Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező terméken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését akadályozná, kizárná, illetőleg a használatot korlátozná.

VI.2. Jótállás (garancia)

Szállító/Vállalkozó az általa leszállított termékre és szerelésére alapesetben 1 év jótállást vállal. A jótállási idő további 4 évvel meghosszabbodik, ha az összeszerelt termék évenkénti felülvizsgálatát és karbantartását Megrendelő a Vállalkozótól megrendeli. A jótállási idő meghosszabbításának feltétele, hogy a felülvizsgálatokra évente sor kerüljön. Az első felülvizsgálat az átadás-átvétel időpontjától számított 1 éven belül esedékes. Vállalkozó az éves felülvizsgálat alkalmával megfelelőségi nyilatkozatot állít, mely nyilatkozat kiállításával egyidejűleg érvénybe lép és kezdetét veszi a következő 1 éves garanciális időszak, valamint az újabb 1 éves felülvizsgálati határidő.

A jótállási idő alatt bekövetkezett gyártási vagy szerelési eredetű meghibásodás esetén a hibás alkatrészt Vállalkozó kicseréli. A garanciális időszak a cserélt alkatrész vonatkozásában a kicserélés időpontjától újra kezdődik.

A garancia megszűnik, ha a Megrendelő a terméket nem rendeltetésszerűen használja, illetve nem követi a Vállalkozó üzemeltetési és karbantartási utasításait, a terméket megváltoztatja, alkatrészeket cserél, vagy olyan anyagokat használ, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációnak.

Megrendelő a termék bármely hibáját haladéktalanul, de legkésőbb a felismerésétől számított 8 napon belül köteles jelezni a Szállító/Vállalkozó felé.

VI.3. Kötbér

Amennyiben a Megrendelő a munkaterületet nem bocsátja határidőben Vállalkozó rendelkezésére, úgy késedelemmel érintett naptári naponként a teljesítendő szolgáltatás szerződés szerinti nettó ellenértéke 1%-ának megfelelő késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Ha a késedelem időtartama eléri a 30 naptári napot, Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és meghiúsulási kötbérre, valamint a késedelemmel összefüggésben felmerült kárának megtérítésére tarthat igényt.

VIII. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

VIII.1. Felelősség-korlátozás

Vállalkozó a szerződésszegéssel okozott közvetlen károkért legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték erejéig felel. Vállalkozó felelőssége korlátlan a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért.

VIII.2. Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, hadi állapot, sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, terrorveszélyhelyzet, ipari szerencsétlenség, embargó stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik fél kérésére a vis maior tényről az érintett fél köteles megfelelő igazolást bemutatni. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Bármelyik felet érintő vis maior esetén a Felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a vis maior jellegétől függően egyetértésben döntsenek a károk enyhítéséről, vagy végső esetben a szerződés megszüntetéséről. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 naptári napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény – így különösen kártérítési kötelezettség – nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A szerződés felmondása előtt a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

IX. SZERSZŐDÉSSZEGÉS

Ha Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, szerződésszegést követ el. Megrendelő szerződésszegése esetén Szállító/Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:137-6:152. §-aiban, jelen ÁSZF-ben, valamint a szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el – különösen, de nem kizárólagosan – ha:

 1. fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget,
 2. a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el,
 3. elmulasztja azokat az intézkedéseket, vagy nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Szállító/Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon,
 4. a teljesítési igazolást, vagy a számla kiállításához szükséges egyéb okiratot nem állítja ki.

Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal, kártérítés fizetése nélkül megszüntetni, ha Megrendelő:

 1. súlyos szerződésszegést követ el,
 2. titoktartási kötelezettségét megszegi,
 3. Megrendelő fizetésképtelenségének megállapítására irányuló eljárás indult,
 4. Megrendelő végelszámolását kezdeményezte, vagy ellene jogerősen csődeljárást, felszámolási eljárást, kényszertörlési eljárást rendeltek el, továbbá adószámát az állami adóhatóság jogerősen felfüggesztette vagy törölte, illetőleg az adószáma felfüggesztése és/vagy törlése iránt az állami adóhatóság előtt adóhatósági eljárás indult.
 5. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Szállító/Vállalkozó fenntartja szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített árajánlatokra, tervekre és egyéb más dokumentumokra vonatkozóan. Ezen dokumentumokat a Megrendelő csak a Szállító/Vállalkozó előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Amennyiben a Megrendelő nem köt a Szállítóval/Vállalkozóval szerződést, úgy Szállító/Vállalkozó kérésére a Megrendelő köteles a dokumentumokat haladéktalanul visszaszolgáltatni. A fenti rendelkezések a Megrendelő dokumentumaira is megfelelően irányadóak. Ezek a dokumentumok a teljesítésben Vállalkozó alvállalkozóiként közreműködő harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetők.

X. TITOKTARTÁS

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok, megrendelések és a köztük létrejött szerződés tartalmát, valamint a szerződéses jogviszony alatt, a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Üzleti titoknak minősül így különösen a Felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás, adat, ábra, rajz, modell, számítógépes program, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. Nem minősülnek harmadik személynek a Felek kapcsolt vállalkozásai és a teljesítésbe jogszerűen bevont közreműködők.

Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy Szállító/Vállalkozó a Megrendelővel kapcsolatos szerződéses jogviszonyra, üzleti kapcsolatra referenciaként hivatkozzon.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XI.1. Vitarendezés, alkalmazandó jog

Felek a jelen ÁSZF-ből, és az alkalmazásával létesített szerződéses kapcsolatból eredően felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a szerződéses jogvita elbírálására a Szállító/Vállalkozó székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

Jelen ÁSZF és a rá tekintettel megkötött szerződések értelmezésénél a magyar jog az irányadó.

XI.2. Részleges érvénytelenség

Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvénytelenné válása nem érinti az ÁSZF más rendelkezéseit, azok változatlanul érvényben maradnak. Az érvénytelenné nyilvánított rendelkezést meg kell kísérelni a Felek eredeti szándékának és céljainak megfelelő, vagy azokhoz legközelebb álló rendelkezéssel pótolni.